روز جهانی لغو برده داری

روز جهانی لغو برده داری

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و حکومت داری و سلطه بر دیگران    حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد. از اینرو ملت…

fa_IRFA