روز جهانی لغو برده داری

روز جهانی لغو برده داری

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و

حکومت داری و سلطه بر دیگران

 

 حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد.

از اینرو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا، همه اداره کنندگان امور مختلف مملکت،

مستخدمین ملت محسوب میشوند. این عده هیچگونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچ یک

از آحاد ملت را نداشته و فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته

انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار میشوند.

این مستخدمین نباید هیچگونه تسلطی بر جان و مال و ناموس و… مردم  داشته باشند.

اداره امور مملکت در هر رشته و شاخه ای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت

باید شایسته ترین ‌ها را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار بگمارند.

در این رابطه از به کاربردن هرگونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن

مستخدمین ملت باشد (مانند وزیر و…)، خودداری میگردد.

استاد محمد علی طاهری

لینک متن کاملhttps://mataheri.com/pishnevis-elamiye-iran-azad/