روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اصل-۴: اصالت حقوق بشر پایه همه تصمیم گیری و قانون گذاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد. از جمله: همه انسان ها از جمله هر ایرانی صرفنظر از جنسیت، دین و مذهب…

fa_IRFA