روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

اصل-۴: اصالت حقوق بشر

پایه همه تصمیم گیری و قانون گذاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد.

از جمله:

همه انسان ها از جمله هر ایرانی صرفنظر از جنسیت، دین و مذهب

و آیین و مرام و اعتقادات و… از حقوق مساوی برخوردارند.

(استاد محمد علی طاهری)

لینک متن کامل:https://mataheri.com/pishnevis-elamiye-iran-azad/