پیام تشکر و قدردانی

پیام تشکر و قدردانی

هنوز از شوق روی درخشان یار، مست و سر مستیم. بدینوسیله بار دیگر از کلیه دوستان و عزیزانی که در محفل عاشقانه دیدار با استاد عشق در روز 27 مارچ در تورنتو شرکت کرده و به تمامی مقررات و قوانینی…

fa_IRFA