پیام تشکر و قدردانی

پیام تشکر و قدردانی

هنوز از شوق روی درخشان یار، مست و سر مستیم.

بدینوسیله بار دیگر از کلیه دوستان و عزیزانی که در محفل عاشقانه دیدار با استاد عشق در روز 27 مارچ در تورنتو شرکت کرده و به تمامی مقررات و قوانینی که برای اجرای بهتر این گردهمایی بزرگ، درنظر گرفته شده بود احترام گذاشته ، در رعایت آن کوشیدند و نهایت همکاری را با ما داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. بدیهی است حضور گرمی بخش و خالصانه تک تک شما یاران و سروران گرامی بر شکوه و شادمانی هرچه بیشتر این جشن، افزود.

با آرزوی توفیق الهی

آذردخت طاهری