تبریک روز عشق و روز مهندس

تبریک روز عشق و روز مهندس

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز عشق بر همه آنها که این آتش الهی در وجودشان شعله ور است و گرمای وجود آنها، گرمی بخش جان های سرد و بیروح می باشد، مبارک. آنها که در…

fa_IRFA