شرح وظیفه انجمنها

شرح وظیفه انجمنها

اطلاعیه استاد محمد علی طاهری با عنوان: توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه (به همراه آخرین متن اساسنامه انجمن‌ها) توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه

fa_IRFA