روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

 به نام خدا

در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم ماه می) سازمان گزارشگران بدون مرز رده بندی آزادی رسانه هادر سراسر حهان را منتشرکرد.
این جدول که نتیجه بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در 180 کشورجهان است، نشان می دهد که چگونه درگیری های خشونت بار و همچنین سرکوب دولتی، برای کار روزنامه نگاران سد ایجاد کرده و جبوی فعالیت آنان را می گیرد.
بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات مانند سالهای گذشته اریتره وکره شمالی ( رده 180 و 179) هستد. دراین دوکشور دولت کنترل کامل تمامی منابع اطلاعاتی را دردست دارد. اما جایگاه سوم آز آخر جدول به ایران اختصاص دارد.
رده 178 از میان 180 کشور. سال گذشته ایران در رده ششم از آخرجدول قرار داشت.
به امید روزی که سرکوب مطبوعات و رسانه ها، متوقف شده ونویسندگان وآزاد اندیشان بتوانندآزادانه و بدون ترس اندیشه های خود را منتشر کرده، در اختیار علاقمندان قرار دهندو و همچون استاد گرانقدر ما، استاد محمدعلی طاهری، مجبور نباشند سالهای ارزشمند زندگی خودراپشت میله های زندان بگذرانند و به امید آزادی تمامی آزاداندیشان دربند، در ایران و سراسر جهان .

انجمن مرکزی عرفان  کیهان حلقه