هشتم مارچ روز جهانی زن گرامی باد

هشتم مارچ روز جهانی زن گرامی باد

ای رهیده جان تو از ما و من

ای لطیف روح اندر مرد و زن 

مرد و زن چون یک شود آن یک تویی 

چون که یکها محو شد آنک تویی

این من و ما بهر آن بر ساختی 

تا تو با خود نرد خدمت باختی 

تا من و توها همه یک جان شوند

عاقبت مستغرق جانان شوند