گرامیداشت ابوعلی سینا و روز طبیب

گرامیداشت ابوعلی سینا و روز طبیب

 

انجمن مرکزى عرفان کیهانى حلقه 

در آمریکاى شمالى 

روز طبیب را حضور استاد عشق و معرفت ، طبیب جانها ، 

استاد محمد على طاهرى ، بنیانگزار

دو طب مکمل فرادرمانى و سایمنتولوژى ، تبریک میگوید.

همچنین روز بزرگداشت پزشک ، دانشمند و فیلسوف بزرگ ، حکیم ابوعلى سینا،

که مایه فخر و مباهات ایران و ایرانى در جهان است را گرامى میداریم.