روز درختکاری

روز درختکاری

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد         نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد (حافظ)

همفازی کیهانی علاوه بر ایجاد هماهنگی با هستی، نتایج دیگری نیز دارد که نتایجی معرفتی به شمار می روند. یکی از ثمرات، درک جمال خداوند در هریک از اجزای هستی است. کسی که به این درک برسد، با چشم دل ، در هر چیزی جلوه حق را ( که چیزی جز زیبایی نیست) می بیند و به مقام شکر می رسد. 

بخشی از کتاب بینش انسان نوشته محمد علی طاهری 

ای بستگان تن به تماشای جان روید

کآخر رسول گفت تماشا مبارکست

هر برگ و هر درخت رسولیست از عدم

یعنی که کشت‌های مصفا مبارکست

چون برگ و چون درخت بگفتند بی‌زبان

بی گوش بشنوید که این‌ها مبارکست