توییت استاد طاهری درباره محکوم کردن جنگ اوکراین

توییت استاد طاهری درباره محکوم کردن جنگ اوکراین

بدینوسیله هرگونه اقدام جنگ افروزانه و هر عملی که صلح جهانی را به خطر بیاندازد و تهاجم علیه امنیت و آرامش ملت ها باشد و باعث آوارگی و بی خانمانی انسان ها و افراد بی دفاع شود؛ محکوم می باشد. هرچند که برای چنین اعمالی توجیهات و بهانه هایی متجاوزپسند ارائه گردد.

https://twitter.com/taheriofficial