روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالى

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالى

سازمان ملل متحد برای مقابله با پدیده بیابان‌زایی ۱۷ ژوئن را روز مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالى نامیده است. ‎خطر بیابان‌زایی یک سوم سطح کره ‎زمین و زندگی یک میلیارد انسان را تهدید می کند. از اینرو از سال ۱۹۹۵ تاکنون روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی در ۱۷ ژوئن هرسال برگزار می‌شود. هدف سازمان ملل متحد از برگزاری این روز توجه هرچه بیشتر عموم مردم به معضل گسترش فزاینده بیابان‌زایی و خشکسالى در سراسر جهان است. 
‎در این روز فرصت خوبی است تا بار دیگر بینش خود را در راستای شناخت ، فهم ‌و ادراک مقام‌انسان صالح ارتقا دهیم و با استعانت از درگاه الهی به ادراک صلح با خدا، هستی، خود و دیگران برسیم تا با تحولی درونی صلح بر پله عشق حاصل شود و در نتیجه با جوششی درونی و انگیزه ای متعالی استوار بر ادراکات وجودی گامی کیفی در جهت آمـوزش و ترویج آگاهی های عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی مردم، همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، برای حل این مشکل برداریم.

به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست
هزاران آدم اندر وی هویداست

اگر یک ذره را بر گیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپاى

به زیر پردهٔ هر ذره پنهان
جمال جانفزای روی جانان

( شیخ محمود شبسترى)