روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

بیست و شش ژوئن برابر با پنجم تیر از سوى سازمان مال متحد روز حمایت از قربانیان شکنجه نامگذارى شده است تا توجه جهانیان به این پدیده دردناک ضد بشرى جلب و به این ترتیب از قربانیان و بازماندگان آنها یاد و تکریم شود.
این ویدیو کلیپ بخش کوتاهى از سخنان استاد محمد على طاهرى در برنامه لایو ایشان به همین مناسبت است.

ویدیوى کامل را در کانال یوتیوب استاد محمد على طاهرى میتوانید تماشا کنید.