فرادرمانی

فرادرمانی

فرادرمانى نوعى درمان مکمل است که ریشه عرفانى دارد و

از زیر مجموعه هاى مکتب عرفان کیهانی حلقه است

که توسط استاد محمد على طاهرى بنیانگزارى شده است.

در این طب مکمل ، فرادرمانگر ، بیمار را به شبکه شعور کیهانى

( شبکه آگاهى و هوشمندى حاکم بر جهان هستى) متصل میکند.

بخشى از کلاسهاى آموزشى آکادمى طاهرى در تورنتو

www.taheriacademy.com