فرادرمانی

فرادرمانی

فرادرمانى نوعى درمان مکمل است که ریشه عرفانى دارد و از زیر مجموعه هاى مکتب عرفان کیهانی حلقه است که توسط استاد محمد على طاهرى بنیانگزارى شده است. در این طب مکمل ، فرادرمانگر ، بیمار را به شبکه شعور…

fa_IRFA