روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

بیست و شش ژوئن برابر با پنجم تیر از سوى سازمان مال متحد روز حمایت از قربانیان شکنجه نامگذارى شده است تا توجه جهانیان به این پدیده دردناک ضد بشرى جلب و به این ترتیب از قربانیان و بازماندگان آنها یاد…

fa_IRFA