اولین تجمع شاگردان و خانواده استاد محمد علی طاهری برای شکستن اعتصاب غذا – تورنتو

اولین تجمع شاگردان و خانواده استاد محمد علی طاهری برای شکستن اعتصاب غذا – تورنتو

fa_IRFA