اساسنامه انجمن

به نام خدا


هر انجمن و یا موسسه و… میتواند با در نظر گرفتن بخش عمومی اساسنامه به شرح زیر(به منظور حفظ آبروی مجموعه و جلوگیری از سوءاستفاده و…) به عنوان جزیی از مجموعه و خانواده بزرگ عرفان حلقه و به نام«عرفان کیهانی حلقه» فعالیت نماید.

تبصره-۱: موسسه/انجمن ها با نام های دیگر از شمول این موضوع خارج هستند.

اساسنامه موسسه/ انجمن«عرفان کیهانی حلقه»
الف: بخش عمومی اساسنامه
ماده- ۱: نام موسسه/ انجمن
موسسه/ انجمن عرفان کیهانی حلقه(کشور/ شهر/ محلی) شعبه … با کد شناسایی مرکزیت…

تبصره-۲: کد شناسایی پس از ثبت در دفتر مرکزی حلقه مشخص و صادر خواهد شد.

تبصره-۳: انجمن ها میتوانند به دو صورت رسمی و غیر رسمی به فعالیت خود ادامه دهند.

تبصره -۴: انجمن های غیر رسمی می توانند در دفتر مرکزی با حفظ محرمانه همه مشخصات و اطلاعات به ثبت رسیده و کد فعالیت داشته باشند. همچنین از تشکیل انجمن های محلی(مانند میکده های معرفت پژوهی) نیز استقبال میشود تا بتوانند با رعایت چارچوب ها و اصول «عرفان کیهانی حلقه» به فعالیت های معرفت پژوهانه جمعی خود به دور از هرگونه انحرافی بپردازند.
ماده-۲: محور فعالیت موسسه/ انجمن
همه فعالیت های موسسه/ انجمن بر اساس آموزه های «عرفان کیهانی حلقه» می باشد.
– تاریخچه «عرفان کیهانی حلقه»: «عرفان کیهانی حلقه» در دهم آبان ماه ۱۳۵۷ خورشیدی توسط محمد علی طاهری بنیانگذاری شده و همه اصول و موازین آن از طریق کتب، مجلات، مقالات، فیلم ها و سخنرانی ها کاملا مشخص و معین می باشد.

تبصره-۵: کلیه آموزه های «عرفان کیهانی حلقه» مشخص و چارچوب های آن معلوم بوده و مشمول قانون حفظ مالکیت های معنوی می باشد و هرگونه تغییر، تحریف، مصادره و… نقض مالکیت معنوی صاحب اثر محسوب و میتواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
– اهداف «عرفان کیهانی حلقه»: اهداف معرفت پژوهانه، بشردوستانه و خیرخواهانه منطبق با محور فعالیت(بر طبق اصول مدون عرفان کیهانی حلقه).
اصل- هدف عرفان کیهانی حلقه کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی و گسترش صلح و زندگی مسالمت آمیز در جوامع بشری است. حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا همه تلاش ها برای تعالی انسان و نزدیکی انسان ها به یکدیگر صورت گرفته و از هر عاملی که باعث کثرت و ایجاد تفرقه بین آنها میشود، اجتناب به عمل می آید.
اصل- در عرفان کیهانی حلقه، زیربنای فکری اشتراکی انسان ها مورد بررسی قرار گرفته و محور فعالیت های معرفت پژوهانه قرار میگیرد. اما در مورد روبنای فکری اشتراکی، صرفا تعاریفی پیشنهاد می کند که افراد میتوانند در مورد آن بررسی نموده و آنرا قبول و یا رد کنند و با بخش اختصاصی روبنای فکری انسان ها شامل اعتقادات، مراسم و مناسک مختلف و… هیچگونه مداخله ای ندارد.
اصل- همه انسان ها صرفنظر از نژاد، ملیت، دین، عقاید شخصی و… میتوانند جنبه عملی عرفان کیهان حلقه را مورد آزمایش قرار داده و جنبه نظری آنرا نیز بررسی و کنکاش نموده و در صورت تشخیص مثبت و کارا بودن، آنرا پذیرفته و از مواهب آن برخوردار شوند.
ماده-۳: موضوع فعالیت موسسه/ انجمن
• حفظ و صیانت از آموزه های «عرفان کیهانی حلقه»
• نشر و اشاعه آموزه های «عرفان کیهانی حلقه»
• حمایت و دفاع از حقوق و منافع «عرفان کیهانی حلقه» و جلوگیری در مقابل هرگونه سوءاستفاده، مصادره به هر طریق مقتضی رسانه ای و قانونی
• انجام فعالیت های بشردوستانه، خیرخواهانه، حفظ محیط زیست و… همچنین آگاهی رسانی در این موارد
ماده-۴: هماهنگی فعالیت
متعاقبا هماهنگی موضوع فعالیت ها با مدیریت مرکزی خواهد بود که بستگی به شرایط و نیازهای روز هماهنگی لازم را در بین موسسه ها و انجمن ها به عمل می آورد

تبصره-۶: این اساسنامه عمومی به عنوان اصول پایه بوده، ممکن است بر حسب لزوم مواردی اضافه شده و یا توضیحات تکمیلی از طرف مدیریت مرکزی ارائه شود.

ب: بخش اختصاصی اساسنامه موسسه/ انجمن«عرفان کیهانی حلقه»
این بخش بنا بر قوانین محلی هر کشوری تهیه و تنظیم میگردد. به شرطی که از چارچوب بخش عمومی اساسنامه خارج نبوده و با آن مغایرتی نداشته باشد.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
تورنتو: بیست و هفتم نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با هفتم آذر ماه ۱۳۹۹” 

fa_IRFA