دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

دوستان و همراهان عزیز،

در مورد تهیه بلیط لطفا به این نکته مهم توجه داشته باشید که در روز گردهمایی، هر شخص تنها با بلیطی که به نام خودش تهیه شده است میتواند وارد سالن شود. بنابراین اگر چند بلیط با یک اسم خریداری شده باشد فقط یک بلیط قابل استفاده است و بقیه بلیطها حذف میشوند.

اگر برای چند نفر با یک اسم بلیط تهیه کرده اید، لطفا مجددا برای افراد دیگر به نام خودشان بلیط تهیه فرمایید. این بلیطها میتوانند با یک ایمیل تهیه شوند.

طلب خیر
انجمن عرفان کیهانی مرکزی