دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

دل را مجال نیست که از ذوق دم زند                جان سجده می کند که خدایا مبارک است

با اشتیاقی وصف ناپذیر، گرد هم میاییم تا در عاشقانه ترین محفل جهان به دیدار زیبا ترین معشوق زمان برویم. همچون پروانه، گرد شمع درخشان وجود عزیزش حلقه زنیم و اینچنین شاهد معجزه بزرگ تاریخ باشیم و افتخار شرفیابی فیزیکی یه حضور گرمی بخش و پر برکت استاد عشق و معرفت “استاد محمدعلی طاهری”.

بار الها حضورمان را حاضر، گرمای عشقمان را افزون ودلهایمان را به شوق ایمان قوی دار تا در اتصالی گسترده و عمیق اندکی به درک عظمت وجودت نایل شویم و مشتاقانه این لحظه با شکوه تاریخی را به تماشا بنشینیم.

روز شادیست بیا تا همگان یار شویم            دست با هم بدهیم و بر دلدار شویم (مولانا)