درخواست گزارش بازبینی اعضای هیات مدیره

درخواست گزارش بازبینی اعضای هیات مدیره

با سلام واحترام
انجمن های محترم عرفان حلقه

نظر به الزام قبول شرایط عمومی مندرج در اساسنامه توسط انجمن های دارای کد شناسایی و با توجه به ضرورت پایش مستمر اعضای هیات مدیره، به اطلاع کلیه انجمن های محترم میرساند، لازم است ظرف مدت 2 هفته از زمان انتشار این اطلاعیه، موارد زیر را با مکاتبه رسمی از طریق ایمیل رسمی انجمن، به اطلاع انجمن مرکزی برساند و عدم مکاتبه ظرف مدت تعیین شده به منزله عدم فعالیت انجمن تلقی خواهد شد.

کد انجمن – شهر تشکیل انجمن
آیا انجمن تاکنون فعالیتی داشته است؟
آیا در اعضای هیات مدیره انجمن تغییری به وجود آمده است؟ اگر تعویض یا انصراف در اعضای هیات مدیره داشته اید، لطفا اسم نفر قبلی و نفر جایگزین و علت این جایگزینی را اعلام بفرمایید.
 در صورت تغییر در اعضای هیات مدیره، اسامی کل افراد هیات مدیره، در این بند به انجمن مرکزی اعلام گردد.

آیا اعضای هیات مدیره فعلی همگی همچنان در همان شهر تشکیل انجمن ساکن هستند؟

ضمنا‌ تاکید میشود که این مکاتبه بایستی با ایمیل رسمی انجمن انجام شود و عنوان این مکاتبه را «گزارش بازبینی اعضای هیات مدیره – بهار 1401» بگذارید. ضمنا ایمیل انجمن مرکزی Association.pr2021@gmail.com  است.

در صورتیکه انجمنی ظرف مدت تعیین شده، به این اطلاعیه پاسخ ندهد و موارد اعلام شده را به انجمن مرکزی ایمیل نکند، از دید انجمن مرکزی غیرفعال محسوب شده و کد شناسایی آن باطل خواهد شد.

با تشکر
انجمن مرکزی عرفان کیهانی(حلقه )