بخشی از مقاله در رواق رمضان

بخشی از مقاله در رواق رمضان

 روزه­ داری از عهد عتیق در میان افراد متدین سابقه داشته است….اما نکته مهم­  این است که برکت ماه مبارک رمضان، نه صرفا در نخوردن و نیاشامیدن، بلکه در تحقق «رمضان» است. «رمضان» در درجه اول، وضعیتی خاص است؛ در ادبیات عرب، رمضان، تابش نور شدید خورشید است و اگر چه احتمالا دلیل نامگذاری این ماه در سرزمین عربستان، مصادف بودن آن با اوج تابش و گرمای خورشید بوده، اما می­توان گفت که «رمضان»، تابش نور شدید فیض الهی است…

بخشی از رواق رمضان نوشته استاد محمد علی طاهری