روز بزرگداشت نظامی گنجوی

روز بزرگداشت نظامی گنجوی

گر مرگ رسد چرا هراسم

کان راه به توست،میشناسم

این مرگ نه،باغ و بوستانست

کو راه سرای دوستان است

تا چند کنم ز مرگ فریاد

چون مرگ از اوست مرگ من باد

گر بنگرم  آنچنان که رایست

 این مرگ نه مرگ،نقل جانست

از خوردگهی به خوابگاهی

و از خوابگهی به بزم شاهی

نظامی