روز جهانی پناهنده

روز جهانی پناهنده

یکى از منحوس ترین ، وقایع جوامع بشرى که نشان دهنده چهره اهریمنى قدرتمداران و خودکامه گان عرصه سیاست و قدرت و … است ، پدیده ” پناهندگى ” میباشد که از سوى سلطه طلبان و دیکتاتورها به انسانها تحمیل میشود.این پدیده زشت که به قیمت پیاده کردن استبداد و استیلاى مشتى قدرت طلب رخ میدهد ، باعث میشود تا هزاران انسان اعم از زن و کودک و افراد کهنسال از خانه و کاشانه خود آواره شوند و همچنین افرادى خطرات عبور غیر قانونى و فرار از سرزمین خود را به جان خریده تا از عقاید و اندیشه خود دفاع کنند و یا خود را از دست ظالمین و جور و ستم آنها برهانند و به وظیفه انسانى و الهى خود عمل نموده و بدینوسیله با پذیرفتن رنج و زحمت مهاجرت و خطرات ناشى از آن شریک جرم ظالمین و مفسدین نشوند.

تشکر از همه نهادهاى بین المللى در کمک به اینجانب در بدست آوردن آزادى و گرفتن پناهندگى از کانادا بدینوسیله مراتب قدردانى صمیمانه و سپاس خود را از تلاش بى وقفه و خستگى ناپذیر چندین ساله و بشر دوستانه کلیه اشخاص و افرادى که به هر نحو و به هر مناسبتى در این مبارزه علیه ظلم شرکت داشته اند ، گروه ها و جمعیت هایى که از حقوق اینجانب در مقابل اعمال و رفتار غیر قانونى و غیر انسانى نهادهاى امنیتى و همچنین کمکهاى موثر پس از خروج غیر قانونى من از ایران و نجات جانم از چنگال نفرت انگیز تروریست ها و عوامل وابسته به آنها و رسیدن به کانادا را داشته اند اعلام میکنم. بدون شک اقدامات انسانى دفاع از حقوق بشر ، نقش اساسى در راه رسیدن انسان به عصر طلایى آزادى اندیشه و نجات از دوران سیاه انحصار طلبى هاى فکرى و … ایفا میکند.
همچنین مجدداً از همکارى و کمک مجامع بین المللى از جمله سازمان ملل، کمیساریاى عالى حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللى آزادى ادیان و بسیارى از سازمانها و نهادهاى دیگر در سرتاسر دنیا ، پارلمان هاى نقاط مختلف دنیا از جمله پارلمان اتحادیه اروپا ، همچنین از همکارى و کمک هاى بسیار صمیمانه و فورى اداره مهاجرت و دولتمردان کانادا در اعطاى اقامت دائم ، سپاسگزارى و قدردانى نموده و تشکر قلبى خود را ابراز میکنم.
در ضمن از عزیزانى که در امور پناهندگان در تورنتوى کانادا به اینجانب به انحاء مختلف کمک کرده اند ، مراتب تشکر قلبى خودم را اعلام میکنم.
با آرزوى توفیق الهى
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانى حلقه :
محمد على طاهرى

سپاس و شکر یزدان را
که یار غمگسار آمد
نگار سرو رفتارم
به شادى در کنار آمد
(مولانا)