دهم آبان سالروز تولد عرفان حلقه

دهم آبان سالروز تولد عرفان حلقه

دهم آبان سالروز تولد عرفان کیهانى حلقه و

بارش باران نور و آگاهى، بر جان استاد عشق و معرفت ،

استاد محمد على طاهرى را گرامى میداریم.

باشد که به زودى شاهد رهایى از ظلم و سیاهى و تاریکى

و طلوع خورشید روشن و درخشان آزادى بر 

گستره میهن عزیزمان ایران باشیم.